Ethische code

  • Als coach handel ik altijd in het belang van de cliënt. Je wordt respectvol benaderd.
  • Uiteraard Geldt absolute geheimhouding van alles wat er besproken wordt. Alleen in het uiterste geval wordt deze geheimhoudingsplicht verbroken. Bijvoorbeeld bij direct levensgevaar van jou of een ander of als het belang van een kind op het spel staat. In het laatste geval kan ik me beroepen op de meldingsplicht van iedere Nederlander.
  • Als mens én als coach mag ik niet discrimineren. Ik mag niemand uitsluiten van hulp op grond van ras, huidskleur, geloof, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, beroepsgroep enz.
  • Om een vertrouwensband te creëren is een wederzijdse klik nodig. Is de klik niet aanwezig, dan is er aan beide kanten ruimte om dit kenbaar te maken. Als coach ben ik verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk laten verlopen van het proces. Ik heb een inspanningsverplichting, Jij bent zelf verantwoordelijk voor stappen/beslissingen die voortvloeien uit dit proces.
  • Ik coach alleen mensen met een hulpvraag die binnen mijn competentie ligt. Als het nodig blijkt, verwijs ik je door naar een collega of specifiek deskundige.
  • Dossiers bevatten geen namen en worden op een veilige plaats bewaard, zodat ze niet toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld huisgenoten. Ze worden 5 jaar bewaard. Op verzoek mag je altijd jouw dossier inzien.
  • Ik geef geen informatie over jou en over wat we hebben gesproken, aan derden, zonder daarvoor eerst toestemming van jou te hebben ontvangen. Deze toestemming moet schriftelijk worden bevestigd.
  • Ik doe al het mogelijke om de kwaliteit van mijn werk te controleren, o.a. door supervisie en intervisie. Ik blijf werken aan het vergroten van mijn competentie, kennis en enthousiasme.
  • De samenwerking wordt beëindigd als blijkt dat de hulp die je zocht niet meer nodig of gewenst is; als duidelijke wordt dat caching jou niet verder brengt of als jij de relatie wenst te verbreken.